Publikime

Shoqëria INSIG Jo-jetë gëzon aftësi paguese dhe burime pasurore të përshtatshme e cilësore në mbulim të interesave të të gjithë policmbajtësve, në përputhje të plotë me kërkesat ligjore në fuqi për të gjitha periudhat e raportimit. Në fundvitin 2021 zëri i bilancit “Investime në toka, ndërtesa dhe investime financiare të Insig Jo-Jetë” u rrit me 57.7% dhe kapi vlerën e mbi 2,293,000,000 lek (ose afro 18.8 milionë euro) nga 1,454,000,000 lek një vit më parë.

Raporte Periodike

Raporte Vjetore