Njoftime

POZICIONI VAKANT:      2 Specialist JURIST

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Përfaqësimin e shoqërisë pranë Gjykatës Civile, Administrative, Penale, Gjykatën e Apelit dhe Gjykaten e Lartë;
 2. Përpilimi i kërkesë-padive, ankimimeve, rekurseve, apel-kundërshtues etj, për çështje të caktuara ligjore të veprimtarisë së shoqërisë;
 3. Harton kontrata dhe marreveshje të ndryshme që lidh kompania me klientët, furnitorët dhe punonjësit e saj;
 4. Menaxhon dhe ndjek proçedurat ligjore të kompanisë;
 5. Përfaqëson shoqërinë në çështje të ndryshme gjyqësore;
 6. Harton çdo akt tjetër të nevojshem që i kërkohet nga shoqëria;
 7. Arkivon të gjithë dokumentacionin ligjor.

KUALIFIKIMET DHE AFTËSITË E KËRKUARA

 1. Të ketë përfunduar arsimin e lartë në Drejtësi;
 2. Të ketë eksperiencë pune minimumi 5 vjet si përfaqësues në gjykatë.
 3. Të njohë shumë mirë legjislacionin shqiptar e veçanërisht ligjin nr.32/2021, “Për Sigurimin E Detyrueshëm Në Sektorin E Transportit” se bashku me rregulloren 125 te dates 28.07.2021 per “Përcaktimin e Rregullave dhe Metodologjisë së Llogaritjes së Dëmshpërblimit që Mbulohet nga Kontrata e Sigurimit të Detyrueshëm në Sektorin e Transportit” dhe ligjin nr. 10076 datë 12.02.2009 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” i ndryshuar, Rregulloren nr.53 datë 25.06.2009 “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” e ndryshuar, Kodin e Procedurës Civile, Tregtare, Administrative, Kodin e Punës, Prokurimin Publik etj;
 4. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 5. Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike/ Paketa Microsoft Office;
 6. Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizuese.
 7. Të jetë i gatshëm për lëvizje jashtë rrethit.

 Për të aplikuar për këtë pozicion pune, dërgoni CV-në dhe letrën tuaj të interesit në adresën e e-mail mhasanaj@insig.com.al , me subjektin "Aplikim për vendin vakant Jurist".

Afati i aplikimit është deri me datë 12 Nentor 2021.

 

POZICIONI VAKANT:      Punonjes Shitje ne Fushen e Sigurimeve Dega Tirana

FUNKSIONI BAZE DHE QELLIMI I PERGJEGJESIVE

DETYRAT DHE PERGJEGJESITE

 • Prezanton ne menyre profesionale produktet tek klientet
 • Te ndertoje ,te ndjeke dhe te permiresoje ne menyre te vazhdueshme mardheniet me klientet.
 • Te jete dinamik/e, i/e komunikushem, pergjegjes dhe kerkues ndaj vendit te punes, detyrave dhe objektivave qe I ngarkohen
 • Te jete person I organizuar ne lidhje me plotesimin korrekt te dokumentacioneve perkatese te cdo produkti te shitjes

Kriteret qe duhet te plotesohen jane:

Edukimi: Te kete perfunduar arsimin e larte, I preferuar ne profilin e marketingut ,biznesi;

Eksperience Pune: Kandidati duhet te kete eksperience pune ne  sigurime minimum 2 vjet

Aftesi:

 • Njohje te mira ne Shitje,
 • Aftesi te mira nderveprimi ne shitje: duhet te kete aftesi te shkelqyera ne komunikim si gojarisht dhe nepermjet telefonit, me palet e interesuara dhe me te gjithe operatoret e tjere.
 • Te kete aftesi te mira komunikimi dhe te dije te behet pjese e grupit;
 • Njohuri te mira te gjuhes angleze;
 • Te kete leje drejtimi;
 • Njohuri te mira te programeve te paketes Microsoft Office;(excel,word)

Per te aplikuar ne kete pozicion pune, dergoni CV-ne tuaj me e-mail ne adresen mhasanaj@insig.com.al me subjektin "Aplikim per vendin vakant Punonjes Shitje  - Dega Tirane".

Afati i aplikimit eshte deri me date 27 Tetor2021.