Publikime

PASQYRAT E AKTIVEVE NE MBULIM DHE MJAFTUESHMERISE SE KAPITALIT

Treguesit e analizës financare te shoqërisë INSIG sha për vitin 2019 dhe të gjitha vitet e mëparshme janë në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit nr 52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurmit në RSH” si edhe Rregulloreve në zbatim te këtij ligji. Mjaftueshmëria e Kapitalit të Shoqërisë INSIG sha për 31.12.2019 (prej 934, 310,184 lekë) është rreth 2.5 herë më e lartë se fondi i garancisë (FG 370,000,000 lekë) i përcaktuar me ligj. Shoqëria INSIG sha disponon aktive të përshtatshme në mbulim të provigjoneve teknike në përputhje të plotë me ligjin i cili përcakton mbulim >=100%. Kapitalet e veta të shoqërisë INSIG sha në 31 dhjetor 2019 kapin vlerën e mbi 25 miliard lekë.

Raporte Vjetore