Publikime

Shoqëria INSIG sh.a gëzon aftësi paguese dhe burime pasurore në mbulim të detyrimeve të provigjoneve teknike në përputhje të plotë me kërkesat ligjore në fuqi për të gjitha periudhat e raportimit. Në fundvitin 2020, zëri i bilancit “Investime në toka, ndërtesa dhe investime financiare të Insig Jo-jetë” kapi vlerën vlerën e mbi 1,400,000,000 lek (ose mbi 11 milionë euro) nga 1,031,000,000 lek një vit më parë.
-->

Raporte Vjetore