Njoftime

Pozicioni Vakant: Drejtor Dega Shkoder

Drejtori i Degës menaxhon dhe administron rritjen e volumit te shitjeve per te gjitha llojet e sigurimeve. Negocion dhe harton kontrata me kliente te ndryshme si dhe organizon dhe bashkëpunon me strukturat vartëse për realizimin e shitjeve

Detyrat dhe Pergjegjesite

• Organizon punen ne dege per shitjet si motorrike ashtu edhe vullnetare.
• Kordinon punen e caktuar nga Drejtorija e Pergjithshme me punonjesit e deges..
• Vlereson ecurine e punonjesve persa i perket shitjeve si dhe kordinon komisionet dhe vleresimet kryesisht te agjenteve te shitjeve ne baze te shitjeve.
• Gjen kliente si per shitjet motorrike ashtu edhe per ato vullnetare.
• Kontrollon punen e stafit persa i perket rinovimeve te kontratave me klientet, shitjeve korrekte, administrimit te policave.
• Percjell ne Drejtorine e Pergjithshme ofertat e tregut per vleresim e orientim per procedure te marrjes ne sigurim.
• Pergjigjet per performancen e stafit.
• Ruan marrëdhëniet me klientet aktuale dhe te rinjte si perfaqesues i Shoqerise, në Degë.
• Rakordon me Drejtorine Shitjeve dhe Sigurimeve Motorrike per realizimin e shitjeve e komisionet dhe me Departamentin Ekonomik & Operacional per mbylljet ekonomike financiare te deges, pagave te punonjesve, per klientet debitore dhe pergjigjet per arketimin e tyre.
• Perfaqeson shoqerine ne raport me klientet ne territorin ku ushtron aktivitetin.
• Pergjigjet per administrimin e policave.
• Mbane evidence te rregullt te planit, shitjeve, realizimit te planit dhe kostove te deges/agjencise.
• Dergon informacion kur kerkohet dhe kur e vlereson te nevojshme.

Pozicioni Vakant: Drejtor Dega FIER 2

Drejtori i Degës menaxhon dhe administron rritjen e volumit te shitjeve per te gjitha llojet e sigurimeve. Negocion dhe harton kontrata me kliente te ndryshme si dhe organizon dhe bashkëpunon me strukturat vartëse për realizimin e shitjeve

Detyrat dhe Pergjegjesite

• Organizon punen ne dege per shitjet si motorrike ashtu edhe vullnetare.
• Kordinon punen e caktuar nga Drejtorija e Pergjithshme me punonjesit e deges..
• Vlereson ecurine e punonjesve persa i perket shitjeve si dhe kordinon komisionet dhe vleresimet kryesisht te agjenteve te shitjeve ne baze te shitjeve.
• Gjen kliente si per shitjet motorrike ashtu edhe per ato vullnetare.
• Kontrollon punen e stafit persa i perket rinovimeve te kontratave me klientet, shitjeve korrekte, administrimit te policave.
• Percjell ne Drejtorine e Pergjithshme ofertat e tregut per vleresim e orientim per procedure te marrjes ne sigurim.
• Pergjigjet per performancen e stafit.
• Ruan marrëdhëniet me klientet aktuale dhe te rinjte si perfaqesues i Shoqerise, në Degë.
• Rakordon me Drejtorine Shitjeve dhe Sigurimeve Motorrike per realizimin e shitjeve e komisionet dhe me Departamentin Ekonomik & Operacional per mbylljet ekonomike financiare te deges, pagave te punonjesve, per klientet debitore dhe pergjigjet per arketimin e tyre.
• Perfaqeson shoqerine ne raport me klientet ne territorin ku ushtron aktivitetin.
• Pergjigjet per administrimin e policave.
• Mbane evidence te rregullt te planit, shitjeve, realizimit te planit dhe kostove te deges/agjencise.
• Dergon informacion kur kerkohet dhe kur e vlereson te nevojshme.

Per Me shume info na shkruani ne: info@insig.com.al ose na kontaktoni ne numrin e tel +355 4 2400792