Sigurimi i avioneve & helikoptereve

Ky sigurim ofron mbulimet per sigurimin e trupit te avioneve dhe helikoptereve, pergjegjesise ndaj paleve te treta, ne te cilin perfshihen edhe udhetaret, si dhe sigurimin e aksidenteve personale te ekuipazhit.
Kushtet e Sigurimit te Avioneve & Helikopterave
Pyetesor Sigurimi i Avioneve