Sigurimi i parave ne udhetim (CIT)

Sigurimi i parave ne udhetim (CIT), siguron mjetet monetare gjate transportit me korrier ose automjete ndaj rreziqeve te tilla si: vjedhja, grabitja etj. Mund te sigurohen kartmonedha ne formen e valutave te ndryshme, perfshire ate shqiptare deri ne limitin e percaktuar ne kontrate.

INSIG do te demshperbleje te Siguruarin per demtimin e pasurise se siguruar. Ky sigurim fillon ne momentin qe pasuria transportohet ne mjet dhe perfundon me dorezimin e saj ne destinacion. Transporti gjate udhetimit duhet te behet nen ruajtjen e punonjesve ose nen ruajtjen e shoqerise transportuese apo siguruese.

C’duhet te beje i Siguruari ne rast demi?

  • Te informoje menjehere organet perkatese te rendit dhe t’u jape atyre te gjithe ndihmen e nevojshme per identifikimin dhe kapjen e personave pergjegjes dhe gjetjen e pasurise se vjedhur.
  • Te njoftoje me shkrim INSIG-un.
  • T’i jape INSIG-ut te gjithe informacionin dhe ndihmen e kerkuar. Ne rast deklarimi te reme ose mashtrues, mbulimi ne sigurim pushon se egzistuari dhe kerkesa per demshperblim anullohet.