Sigurimi i parave ne kasaforte (CIS)

Sigurimi i parave ne kasaforte (CIS) siguron mjetet monetare qe ndodhen ne sportel, arke e vendet e depozitimit te tyre ndaj rreziqeve te vjedhjes dhe grabitjes. Me ane te ketij sigurimi mbulohen kartmonedha ne formen e valutave te ndryshme, perfshire ate shqiptare, deri ne limitin e percaktuar ne kontrate.  INSIG do te demshperbleje te Siguruarin per humbjen ose demtimin e pasurise se siguruar si rrjedhoje e vjedhjes permes hyrjes dhe/ose daljes me dhune dhe/ose forcerisht nga ambjenti i siguruar.

Tarifa percaktohet ne baze te shumes se sigurimit si dhe masave mbrojtese.