Sigurimi i makinerive (MI)

Sigurimi i makinerive (MI), siguron makinerite ne njesite industriale ndaj defekteve dhe demtimeve, qe mund te pesojne ato gjate procesit te punes, si deme fizike te papritura e te paparashikuara nga shkaqe te tilla si: defektet ne derdhje ose materiale, projektim i gabuar, gabimet ne repart ose ne montim, mjeshteri profesionale e dobet, mungese shkathtesie, pakujdesi, nderprerje te ujit ne sistemet ftohes ose ne kazanet me avull, qark i shkurter, stuhi, qe bejne te domosdoshem riparimin ose zevendesimin e objektit te demtuar. Shuma e Sigurimit duhet te jete e barabarte me koston e zevendesimit te makinerise se siguruar me nje makineri te re te te njejtit lloj dhe kapacitet qe do te thote koston e saj te zevendesimit, duke perfshire transportin, tatimet e taksat, si dhe koston e montimit.

Dokumentat qe duhen paraqitur nga ana  e te Siguruarit:

  • Kerkese me shkrim
  • Plotesimi i pyetesorit  me te gjitha te dhenat e domosdoshme se bashku me cdo deklarate tjeter.

C’duhet te beje i Siguruari ne rast demi?

  • Duhet te njoftoje menjehere me shkrim Siguruesin duke dhene nje informacion te plote mbi natyren dhe shtrirjen e demit
  • Duhet te kryeje te gjitha veprimet e duhura per te minimizuar zgjerimin e demit
  • Duhet te ruaje pjeset e shpetuara e te krijoje mundesi per inspektimin e tyre nga perfaqesuesi ose inspektori i INSIG.
  • Duhet te jape nje informacion te plote si dhe dokumentat e nevojshme, nese kerkohen nga INSIG.