Sigurime nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR)

Sigurime nga te gjitha rreziqet ne ndertim (CAR), mbulon punimet e ndertimit qe ne fazen e projektimit dhe deri ne perfundim te tyre. Ky sigurim mbulon si demet e pesuara nga i Siguruari, ashtu dhe demet qe i Siguruari mund t’u shkaktoje te treteve. Ne kete sigurim perfshihet edhe nje periudhe garancie pas perfundimit te punimeve, periudha e mirembajtjes.

Siguruesi mban pergjegjesi per demet e pesuara gjate periudhes se sigurimit. Ai do te paguaje per demtime materiale te objektit qe eshte ne ndertim, si dhe deme te shkaktuara paleve te treta, te tilla si:

 • Demtime trupore aksidentale ose deme te paleve te treta (pavaresisht nese jane fatale ose jo)
 • Humbje ose demtime aksidentale te pasurise qe u perket paleve te treta
 • Te gjitha shpenzimet e padise qe kerkuesi i merr te Siguruarit dhe
 • Te gjitha shpenzimet, per te cilat Siguruesi ka dhene miratimin e tij me shkrim

Dokumentacioni per lidhjen e kesaj kontrate sigurimi:

 • Kerkese me shkrim, ku te pershkruhet aktiviteti i tij ndertues, te dhena profesionale, kohen e ushtrimit te profesionit, te dhena mbi objektin qe kerkohet te sigurohet …
 • Pyetesori dhene nga ana e INSIG i plotesuar dhe cdo deklarate tjeter e bere me shkrim nga ana e te Siguruarit.

C’duhet te beje i Siguruari ne rast demi:

 • Te lajmeroje menjehere Siguruesin
 • Te beje nje llogaritje paraprake te vleres se demit
 • Te njoftoje menjehere organet hetimore ne rast vjedhjeje
 • Te pergatise nje proces-verbal, ku te pershkruaje demin e ndodhur
 • Te paraqese nje kopje te polices, mandat arketimit, si dhe proces-verbalin e mbajtur me kete rast.