Sigurimi i kombinuar i Jetes

Ky sigurim ofron  perfitimin e shumes se sigurimit te jetes ne rast se brenda periudhes se sigurimit i siguruari diagnostikohet me njeren nga semundjet kritike si me poshte:

  • Goditja Cerebrale,
  • Kanceri,
  • Ataku i Zemres,
  • Paraliza Totale,
  • Pamjaftueshmeria e Veshkave.

Shuma e perfitimit per semundjet kritike mund te jete e njejte me Shumen e sigurimit te Jetes ose te zgjidhet vete nga i siguruari.