Statusi juridik

You are here:

  • Instituti i Sigurimeve SHA. (INSIG SHA.) eshte nje shoqeri anonime (aksionere) me Aksionar te Vetem shoqeria “EUROSIG” sh.a.;
  • Keshilli Mbikeqyres i INSIG sh.a. emeron Drejtorin e Pergjithshem te kompanise dhe ushtron kontroll ne lidhje me drejtimin dhe administrimin e Shoqerise;
  • Drejtimi i veprimtarise teknike-administrative dhe ekonomike-financiare permbushet nga Drejtori i Pergjithshem;