Historik i shkurtër

1991 – INSIG krijohet me ligjin nr. 7506, date 31 Korrik 1991 “Per Institutin e Sigurimeve” te Parlamentit Shqiptar si institucion i vetem shteteror qe ushtron veprimtarine e sigurimeve dhe risigurimeve   ne Republiken e Shqiperise;

1991 – Keshilli i Ministrave nxjerr Vendimin nr. 265, date 02.08.1991 “Per ndarjen e institutit te arkave te kursimit dhe te sigurimit”;

1992 – INSIG si perfaqesuese e Byrose Shqiptare Motorrike behet anetar i Keshillit te Byrose, kompania fillon sigurimin e detyrueshem te mbajtesve motorrike per pergjegjesine ndaj personave te trete;

1999 – Me vendimin nr. 21463, date 08.06.1999 “Per rregjistrimin e personit juridik” te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, forma juridike e INSIG eshte ajo e shoqerise anonime me 100 % kapital shteteror, Aksionar – Ministria e Financave;

2000 – Me autorizimin zyrtar nr. 3, date 08.06.2000 te Komisionit Mbikqyres te Sigurimeve (KMS), INSIG autorizohet te kryeje sigurime per demet, si dhe leja nr. 42 prot, date 08.06.2000 bashkengjitur. Me autorizimin nr. 4, date 08.06.2000 perseri te KMS, INSIG autorizohet te kryeje sigurime per jeten, si dhe leja nr. 43 prot, date 08.06.2000 bashkengjitur.

2000 – INSIG sh.a. zgjeron aktivitetin e tij sigurues ne territorin e Kosoves, duke qene nje nga kompanite me te suksesshme ne tregun kosovar te sigurimeve;

2001 – U hartua strategjia e privatizimit te INSIG sh.a.  me asistencen e Bankes Boterore;

2002 – Parlamenti Shqiptar miraton Ligjin nr. 8899, date 22.5.2002 “Per percaktimin e formes dhe formules se privatizimit te INSIG sh.a.”

2003 – INSIG sh.a. u licensua per te ushtruar aktivitetin e sigurimeve ne territorin e ish Republikes Jugosllave te Maqedonise;

2003 – Ne perputhje edhe me ligjin qe percaktoi formen dhe formulen e privatizimit te INSIG sh.a., me date 28 Tetor 2003 u nenshkruan marreveshjet midis Qeverise Shqiptare dhe dy institucioneve financiare nderkombetare (IFC & BERZH);

2004 –  Filiali INSIG Maqedoni SHA Shkup fillon aktivitetin e tij te sigurimeve ne territorin e ish Republikes Jugosllave te Maqedonise;

2004 – Parlamenti Shqiptar ratifikon marreveshjet : a) e blerjes se aksioneve (Ligji nr. 9176, date 29.01.2004), b) midis aksionereve (Ligji nr. 9177, date 29.01.2004); c) te rishitjes se aksioneve (Ligji nr. 9178, date 29.01.2004);

2004 – Me ratifikimin e tre marreveshjeve, Aksioneret e INSIG sh.a. jane:

  1. Republika e Shqiperise, e perfaqesuar nga Ministria e Finances me 61 % te aksioneve ose 1.036 (njemije e tridhjete e gjashte) aksione;
  2. Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (“BERZH”) me 19.5 % te aksioneve ose 332 (treqind e tridhjete e dy) aksione;
  3. Koorporata Financiare Nderkombetare (“KFN”) me 19.5 % te aksioneve ose 332 (treqind e tridhjete e dy) aksione;

2006 – Parlamenti shqiptar miraton Ligjin nr. 9649, date 27.11.2006 “Per percaktimin e formes dhe formules se privatizimit te INSIG sh.a.”, i cili shfuqizon Ligjin nr. 8899, date 22.05.2002;

2006 – Parlamenti Shqiptar ratifikon ndryshimin ne marreveshjen e rishitjes se aksioneve te INSIG sh.a. me Ligjin nr. 9651, date 11.12.2006. ;

2008 – Parlamenti Shqiptar ratifikon ndryshimin e dyte te marreveshjes se rishitjes se aksioneve te INSIG sh.a. me Ligjin nr.9891, date 20.3.2008.

2009 – INSIG sh.a. ndryshon pronesine e aksioneve, te cilat zoterohen ne masen 100% nga Ministri i Financave dhe ne vazhdim.

2015 – INSIG sh.a. ndryshon pronesine e aksioneve, te cilat zoterohen ne masen 100% nga Ministria e Ekonomise.

2016 – INSIG sh.a. privatizohet dhe ndryshon pronesine e aksioneve , te cilat zoterohen ne masen 100% nga Shoqeria e Sigurimeve “EUROSIG” sh.a.