Baza Ligjore

You are here:

  • Ligji nr. 52, date 22.5.2014 “Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit”;
  • Ligji nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”;
  • Kodi Civili i Republikes se Shqiperise;
  • Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise;
  • Statuti i INSIG sh.a.;
  • Vendimet e Aksionarit te Vetem dhe Keshillit Mbikeqyres te INSIG sh.a;
  • Rregullorja e Brendshme e INSIG sh.a.;
  • Aktet administrative te Drejtorit te Pergjithshem te INSIG sh.a.;