Baza Ligjore

You are here:

Shoqeria e sigurimeve INSIG sha, i nenshtrohet ligjit per taksat kombetare dhe aplikon ato ne mbeshtetje te:

- LIGJIT Nr. 141/2015 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME

- NE LIGJIN NR. 9975, DATE 28.7.2008, “PER TAKSAT KOMBETARE”, TE NDRYSHUAR”, neni 3, pika 5 e te cilit thekson: Pika 9 e ligjit Nr.9975 ndryshohet si me poshte:
“9. Taksa mbi primet e shkruara, me perjashtim të primeve të sigurimit për produktet e jetes, shendetit ne udhetim dhe kartonit jeshil, eshte 10 per qind e shumes se primit.”.

- LIGJIT Nr. 127/2016 PER DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9975, DATE 28.7.2008, “PER TAKSAT KOMBETARE”, TE NDRYSHUAR, Neni 5, shkronja “g”, ne fund te fjalise shtohen fjalet: “Per qellime te mbledhjes se takses, keto shoqeri e evidentojnë ate (taksen) veçmas nga primi.”.

  • Ligji nr. 52, date 22.5.2014 “Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit”;
  • Ligji nr. 9901, date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”;
  • Kodi Civili i Republikes se Shqiperise;
  • Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise;
  • Statuti i INSIG sh.a.;
  • Vendimet e Aksionarit te Vetem dhe Keshillit Mbikeqyres te INSIG sh.a;
  • Rregullorja e Brendshme e INSIG sh.a.;
  • Aktet administrative te Drejtorit te Pergjithshem te INSIG sh.a.;